Algemene voorwaarden

AVG-beleid

AVG: Wij gebruiken geen persoonlijke gegevens, alleen naam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor verzending en communicatie bij het kopen van producten in de webshop, volgens de AVG-richtlijn. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard ter verificatie van de garantie.
Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met ons AVG-beleid en de onderstaande algemene voorwaarden:

Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming, gebruik en aanvullende garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenprocedure
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Aanvullende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van
een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de consument of ondernemer informatie is bedoeld en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage I bij deze voorwaarden.
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samen te komen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Interactive365 B.V

Adres:
Van Utrechtweg 4, 2921 LN, Krimpen aan den IJssel, The Netherlands

E-mailadres: hello@just-born.nl
KvK-nummer: 84110678
Btw-identificatienummer: NL863100053B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Just-Born en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een gemotiveerde bestelling of aanvraag te doen.
de uitvoering te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer maakt via toegankelijke informatie op de website www.j-born.eu het volgende aan de consument duidelijk:
A. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
B. De informatie over garanties en bestaande after-sales service;
C. De prijs inclusief alle belastingen van het product, indien van toepassing de bezorgkosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
D. De wijze waarop een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Per producten:
1. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product ontbinden zolang de envelop met spenen niet door de consument is geopend. De consument kan de aankoop annuleren door een e-mail te sturen naar hello@just-born.nl of te bellen naar 0615110041.
2.a Als een baby aan een speen zuigt, kan deze speen bacteriën bevatten en is het artikel onbruikbaar voor verdere verkoop. door de ondernemer. Als de consument de envelop heeft geopend, vervalt het recht op retournering van de spenen en restitutie in verband met de levering. hygiëne, omdat we niet kunnen controleren of de speen is gebruikt of niet.

Mocht er sprake zijn van een bestelling die geschikt is als cadeau en deze retour wil sturen, dan kan dit binnen een bedenktijd van 1 maand. De consument dient dit binnen een week na ontvangst te melden via hello@just-born.nl

2.b De kosten van retourneren zijn voor rekening van Just-Born.nl

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn.
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de verpakking waarin het product zit.
2. Indien de envelop geopend is, het product door de consument beschadigd is of gebruikt is, kan het product niet geretourneerd worden.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Indien de ondernemer een melding ontvangt van een retourzending, zal de ondernemer deze binnen 3 werkdagen ophalen en afhandelen met de consument.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele bezorgkosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, op een door de consument aangegeven rekeningnummer.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
A. Bibs spenen vallen onder de noemer "producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken". Het merk Bibs gebruikt geen verpakking voor de aan ons geleverde spenen, wij respecteren hun keuze, die is gebaseerd op het willen ontlasten van het milieu en de natuur. Daarom verzegelt Just-Born de producten van Bibs niet. De envelop dient dus als zegel.
B. de consument heeft verklaard dat hij door akkoord te gaan met de voorwaarden zijn herroepingsrecht verliest als de envelop wordt geopend.

Artikel 10 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de standaardprijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

3. De ondernemer kan te allen tijde beslissen of er kortingsacties zijn en hoe lang deze duren.

Artikel 11 - Nakoming van de overeenkomst, gebruik en extra garantie
1. De ondernemer levert aan de consument spenen die zijn geproduceerd door Frigg en worden geleverd door Groothandel Mamelou.

2. De consument dient de Frig-speen iedere keer vóór gebruik te controleren op gebreken, slijtage, barsten, ontbrekende onderdelen of andere gebreken in welke vorm dan ook en mag de Bibs-speen niet gebruiken indien er een gebrek is aan de Bibs-speen in welke vorm dan ook . De consument is verantwoordelijk voor veilig gebruik.
3. De spenen voldoen aan de Europese veiligheidsnorm EN 1400+A1

4. De ondernemer verstrekt bij aflevering uitsluitend een instructieflyer om de speen goed te reinigen. De ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de speen. In de tekst van de instructieflyer staat de instructiebeschrijving van Groothandel Mamelou, daarnaast staat er tekst in die de ondernemer heeft toegevoegd om veelgestelde vragen van klanten over bepaalde onderwerpen zoals ‘het piepen van de speen’ te beantwoorden.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de producten, het verpakken en het bezorgen ervan.
Wij bewaren de spenen in plastic containers, verpakken de spenen in bubbelenveloppen of brievenbusdozen om de speen te beschermen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging oploopt
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar geen recht op enige schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen samen met de verzendkosten die de consument heeft gemaakt om het product terug te sturen, mits dit met de ondernemer is besproken.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling
1. Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, indien betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen wordt gedaan, is de wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is de ondernemer dat wel
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenprocedure
1. De ondernemer beoordeelt en handelt de klacht van de consument af.
2. Klachten over de gevolgen van het gebruik van de Bibs speen worden door de ondernemer doorgegeven aan het bedrijf Bibs.
3. Klachten over de bezorging worden door de ondernemer in behandeling genomen
4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument heeft de ondernemer minimaal 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, stuur dan een e-mail naar hello@just-born.nl